Aktuella utbildningar/anmälan


Lågaffektivt bemötande i praktiken

Utbildningen vänder sig till: Framför allt till dig som arbetar inom skola, vård och omsorg inom kommunal eller privat sektor.

Nivå: Utbildningen är på en grundläggande nivå och ger dig kunskaper om vad lågaffektivt bemötande är.

Utbildningslängd: Utbildningen motsvarar en veckas utbildning men du bestämmer själv när, var och hur du vill studera. 

Innehåll: I den här utbildningen får du som studerande kunskaper om vad lågaffektivt bemötande i praktiken innebär och du får också en förståelse för orsaker till utmanande beteende. Genom utbildningen får du också praktisk kunskap om hur du kan hantera och förebygga problematiska situationer. När du har gått utbildningen får du en verktygslåda som ger möjligheter att skapa en trygg miljö.

Utbildningsledare: Utbildningsledare och ämnesexpert är Jennie Linde.

Kostnad: För arbetsgivare: 4400 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 4400 kronor inklusive moms.

Citat från kursutvärdering

”Jennie är väldigt behaglig att lyssna på och förklarar svåra områden på ett mycket pedagogiskt och bra sätt. Bra att de filmades in i olika miljöer, det medförde att det inte blev enformigt. Mycket bra med sammanfattningar efter varje föreläsning. Även ett bra upplägg där varje modul avslutade med frågor”.

”En mycket bra föreläsning! Tydlig och Jenny sammanfattar ett svårt område på ett mycket pedagogiskt sätt!”

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.


Hållbarhet i arbetslivet

Utbildningen vänder sig till: Framför allt till chefer inom offentlig och privat sektor men även andra intresserade medarbetare. 

Nivå: Utbildningen är på avancerad nivå om hur man får hållbarhet i arbetslivet för medarbetare inom organisationen.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar en veckas studier men du bestämmer själv när, var och hur du studerar.

Innehåll: Utbildningen ger dig kunskaper och verktyg för att ”bli hållbar” i arbetslivet. Vad behövs för den enskilda medarbetaren för att skapa en bra arbetsmiljö och hälsa? Hur kan man motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv?  Du kommer att lära dig mer om olika områden som påverkar välmående och hållbarhet i arbetet. Några exempel på innehåll är kunskap om hjärnan, näringsintag, relationer och krav på prestation på arbetsplatsen.När du har gått utbildningen får du en verktygslåda som ger ökade möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv för dig och dina medarbetare.

Utbildningsledare: Utbildningsledaren och ämnesexpert är Agneta Björck.

Kostnad: För arbetsgivare: 3100 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 3100 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.


Motiverande samtal – MI

Utbildningen vänder sig till:

Alla som (verkligen) vill både förstå och kunna använda MI,
som förhållningssätt och samtalsmetod. Utbildningen passar såväl medarbetare som chefer och ledare inom verksamheter som skola, omsorg, rådgivning, rehabilitering, vård och behandling. Exempel på mer specifika yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till är socialpedagoger, stödpedagoger, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, lärare och skolledare.

Nivå: Utbildningen ger de essentiella grunderna i MI. Den ger en stadig grund i MI samtidigt som den fungerar som påbyggnad och fördjupning. Den passar därför också för dig som redan känner till och kan en del, kanske en hel del, om MI och som vill förstärka och förankra din MI-kompetens.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar en till två veckors studier men du bestämmer själv när, var och hur du studerar.

Utbildningen består av inspelade föreläsningar och samtal (totalt cirka 10 timmar) tillsammans med fördjupningsmaterial och övningsuppgifter. I den här utbildningen kommer du bland annat att få:

  • kunskap och förståelse för MI som förhållningssätt och samtalsmetod 
  • kunskap och förståelse om motivation och förändringsprocesser
  • öva och träna för att utveckla färdigheter och förmåga att använda MI
  • strategier och verktyg för att kunna använda och anpassa MI och delar av MI i olika situationer.

Utbildningen ger dig förutsättningar för att kunna arbeta integrerat med MI, med motivation och förändring.

Utbildningsledare:

Utbildningsledare och ämnesexpert är Christina Näsholm som till yrket är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med behandling inom beroendevård, psykiatri och primärvård samt med utbildning, handledning, metodutveckling och implementering inom ett stort antal verksamhetsfält.  

Sedan 1995 arbetar Christina främst med att sprida kunskap, implementera och kvalitetssäkra användning och anpassning av Motiverande samtal – MI som konsult i det egna företaget Symposium. Christina är MINT Certifierad MI-tränare och engagerad medlem av den internationella organisationen för utbildare inom MI: MINT (Motivational Interviewing. Network of Trainers). Christina är en sann visionär och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda både praktiker, metodstödjare och utbildare i MI.

Kostnad: För arbetsgivare 5900 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 5900 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.


Kulturspecifikt bemötande

Utbildningen vänder sig till: Personal inom skola, vård och omsorg generellt men även andra yrkesgrupper. Exempel på mer specifika yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till är inom socialtjänsten, polis, skola, vårdpersonal, behandlingspersonal och beslutsfattare. 

Nivå: Utbildningen är på grundläggande nivå där du som deltagare ska få en förståelse och verktygslåda som ger dig bättre kunskaper och förutsättningar att bidra till en förbättrad integration och inkludering i det svenska samhället.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar två till tre dagars studier men det är individuellt och du bestämmer själv när, var och hur du studerar. 

Innehåll: Utbildningen består av inspelade föreläsningar och samtal (totalt cirka 10 timmar) tillsammans med fördjupningsmaterial och övningsuppgifter. I den här utbildningen kommer du bland annat att få:

  • förståelse och kunskaper om behovsanpassat syn- och arbetssätt
  • förståelse och kunskaper om att det inte är funktionellt att bemöta alla på samma sätt
  • praktisk kunskap och effektiva bemötandestrategier som förstärker funktionellt beteende och möjliggör vändpunkter
  • verktygslåda som ger dig möjligheter att bidra till en bättre integration och inkludering i det svenska samhället

Utbildningsledare: Driton Rama är psykolog och KBT-terapeut. Förutom att han drivit egen firma har Driton varit med och utvecklat nya metoder inom området kulturspecifikt bemötande. Han har tusentals timmar av operativt arbete med grupper bakom sig. Driton har under många år handlett och utbildat personer som möter pojkar och nyanlända vuxna från krigsdrabbade länder i sitt arbete. Driton är själv utrikesfödd, i Kosovo, och kom till Sverige som barn 1991.

Kostnad: För arbetsgivare 3 100 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 3 100 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.